Enøk    
.
[ENØKGUIDEN]
[Energi, enøk og miljø]
.
.
.
.[INNHOLD] [INNHOLD]
[ENERGI] [ENERGI GLOBALT]
 
Utfordringene er store - også for Norge

Ved å redusere energiforbruket sparer du naturen for utbygging av vassdrag og forurensninger av luft og vann. Samtidig sparer du penger selv.

Energiforbruket i verden øker med ca. fem prosent i året. Med økt energiforbruk vokser også forurensningen. Dette har store konsekvenser – både for vårt globale miljø og for vår helse.

Rundt 75 prosent av verdens energiforbruk dekkes av såkalte fossile brensler, som olje, kull og naturgass. Det er også disse energiressursene som forurenser atmosfæren mest.

De fossile energiressursene er begrensede. De er dannet over millioner av år og representerer derfor et reservoar som ikke vil kunne fornyes, derav navnet ikke-fornybare energikilder.

Vi formelig spiser av lageret uten å tilføre noe nytt. Alle vet hvordan det vil gå i det lange løp.


 
 

Heller ikke kjernekraft er en løsning å satse på. Koplingen mellom kjernekraft og risikoen for spredning av atomvåpen bekymrer mange. Det samme gjelder sikkerheten og avfallshåndteringen.

Det er i lys av disse utfordringene at mulighetene for bruk av fornybare energiressurser – som solenergi, bioenergi, vindkraft, bølgeenergi etc. – kommer inn i bildet. Rundt om i verden satses det hvert år store beløp på å utvikle denne type alternative energikilder. Teknologien utvikles stadig, og prisene blir gradvis mer konkurransedyktige – også sammenlignet med de konvensjonelle energikildene.

Men i Norge har vi jo vannkraften. Vannkraft er i høyeste grad en fornybar energiressurs, og norsk energiforsyning er helt spesiell. Så godt som all el-produksjon (99 prosent) stammer fra vannkraft og utgjør ca. 50 prosent av vårt totale energiforbruk (inkludert transport).

Utbygging av vannkraft har imidlertid også miljømessige konsekvenser i form av naturinngrep.


 
.
 
.
.
[TILBAKE TIL ENØK I NORGE][TIL TOPPEN]