Enøk    
.
[ENØKGUIDEN]
[Energi, enøk og miljø]
.
.
.
.[INNHOLD] [INNHOLD]
[ENERGI] [ENERGI I NORGE]
 
Nordmenn har verdens høyeste strømforbruk

Vi har allerede opplevd at strømprisen har steget i perioder med lite nedbør og lav temperatur. Den vil fortsette å stige dersom strømforbruket øker.

Regnet per innbygger er Norge det landet med høyest elektrisitetsforbruk. Det norske forbruket av elektrisitet (el) har de siste årene steget med over én prosent i året. I og for seg ingen høy prosentandel, men omregnet til energimengde utgjør dette hele 1-1,5 milliarder kilowattimer (kWh), eller ca. to Alta-kraftverk.

Ja, bare for å holde tritt med økningen i det innenlandske el-forbruket, måtte vi ha bygd to nye vindmøller hver eneste dag!

Det finnes formildende omstendigheter:

  • Vi lever i et ganske kaldt land.
  • Vår energikrevende industri bruker store mengder elektrisitet.
  • Vi bruker større andel strøm til oppvarming enn de fleste andre.
Men det forklarer ikke hvorfor vi nordmenn f.eks. bruker 2,5 ganger mer strøm til elektrisk lys enn våre naboer i Sverige og Danmark.

I et såkalt normalår – med tilnærmet "normal" nedbør og "normal" temperatur – produserte vi tidligere mer elektrisk kraft enn vi brukte. Det gjør vi ikke lenger. I et normalår er produksjonen nå mindre enn forbruket.

[ILLUSTRASJON]

 
 

[ILLUSTRASJON]

Hvordan har vi som en av verdens ledende vannkraftnasjoner kommet i en slik situasjon?

Siden 1990 har forbruket av strøm vokst fire ganger så sterkt som utbyggingen av nye kraftverk. Den kraftkrevende industrien bruker omtrent like mye el i dag som for 25 år siden – fordi de utnytter energien mer effektivt, dvs. bruker mindre energi per produsert vare.

Veksten i elforbruket skyldes både økt utbygging av det offentlige tjenestetilbudet (flere og større skoler, barnehager, sykehus, aldershjem, kommunehus etc.) og ikke minst – økende forbruk i husholdningene.

Skal vi unngå behov for videre utbygginger av vannkraft (og gasskraft) – og import av elektrisitet fra forurensende energikilder som kullkraft og atomkraft – finnes det bare ett alternativ: Å bruke energi mer effektivt.

Noen mener at vi sløser bort over 20 milliarder kilowattimer hvert år – det er klart det går an å spare litt!


 
.
 
.
.
Tilbake til Enøkguidens framside[TIL TOPPEN]