Enøk    
.
[ENØKGUIDEN]
[Sentral oppvarming]
.
.
.
.[INNHOLD] [INNHOLD]
[VANNBÅREN VARME]
 
Oppvarmingssystem – et viktig valg

Kunnskap om betydningen av et godt inneklima og usikkerhet knyttet til framtidig pris på elektrisitet, har ført til større interesse for vannbåren gulvvarme.

Oppvarming av bolig og forbruksvann representerer 75-80 prosent av hele energiregningen din. Bygger du nytt hus, velger du oppvarmingssystem for minst 30-40 år fremover.

[ILLUSTRASJON] Elektriske ovner og andre lokale varmekilder er stort sett rimelige å installere. Sentralvarmesystem er generelt dyrere å installere, men fordi systemvalget gir større valgfrihet når det gjelder energikilde, kan de totale utgiftene i anleggets levetid bli lavere. Vann varmes opp og distribueres gjennom boligen via ulike systemer – derav navnet vannbåren varme. Vannet sirkulerer enten gjennom radiatorer i de forskjellige rommene eller gjennom varmerør i gulvet. Rommene varmes opp ved at radiatorene eller gulvet avgir varme. Vannet går så tilbake for ny oppvarming og en ny rundtur gjennom systemet.

Vannet kan varmes opp av nesten hvilken som helst energikilde: Elektrisitet, olje/gass, varmepumpe, biobrensel, solenergi, fjernvarme...

Tradisjonelt har det vært radiatorer som har sørget for selve oppvarmingen i vannbårne systemer. Nå er varmerør i gulvet i ferd med å overta deres rolle. Selve prinsippet er det samme, men vannbåren gulvvarme har flere fordeler:

 • Gulvvarme hindrer transport av støv og sikrer et godt inneklima.
 • Med gulvvarme kan innetemperaturen senkes uten at det går ut over komforten.
 • Rommene varmes opp like mye overalt. Jevn temperatur i hele rommet gir økt komfort – ikke minst for små barn som oppholder seg mye på gulvet.
 • Lav temperatur på vannet som sirkuleres, gir en mer effektiv utnyttelse av solvarme og varme- pumper.
 • Systemet er skjult – møblér som du vil!
Et sentralvarmeanlegg kan også produsere varmt tappevann.

Vannbåren varme gir også mulighet for varmelagring

Også luftbåren varme – der varmluft i kanaler er varmebærer – vil i enkelte tilfeller kunne være et alternativ. Med luftbåren varme er det mulig å kombinere oppvarming og ventilasjon, men det er sjelden en optimal løsning – verken når det gjelder oppvarming eller inneklima.

Er det ikke farlig å legge vannrør i gulvet?

[ILLUSTRASJON] Kanskje har du betenkeligheter med å legge vannrør i gulvet og opplever dette som en ekstra risiko.

Oppvarmingssystemet er godt utprøvd over flere tiår. I Sverige installeres systemet i rundt halvparten av alle nybygg. Gulvrørene er laget i "evigvarende" plastmaterialer. Temperaturen på vannet er kun 25-35 C.

Skulle det likevel oppstå hull på et rør – for eksempel ved at du slår en spiker gjennom det – vil lekkasjen være liten ettersom systemet er trykkløst.

Vannbåren gulvvarme er først og fremst aktuelt når du bygger nytt hus eller foretar en omfattende rehabilitering. Selve installasjonen er enkel og rask.

I støpte gulv kan varmerørene støpes inn i gulvoverflaten. I gulv med bjelkelag utstyres rørene med varmefordelingsplater i aluminium for å gi en god varmeoverføring selv ved lav temperatur.

Velger du å satse på vannbåren gulvvarme, bør du stille følgende krav til systemet:

 • Regulere varmen automatisk etter behov og klimatiske forhold (utetemperatur og eventuelt sol)
 • Kreve minimalt med vedlikehold
 • Være driftssikkert
 • Gi økonomisk fyring
 • Være fleksibelt slik at det kan bygges ut etter behov. Velg dessuten mulighet for varmelagring
 • Rørene bør ha størst mulig diameter (ca. 20 mm) og legges med maksimalt 250 mm senteravstand
 • Vannet i rørene bør ha lavest mulig temperatur (25-35 C)

 
.
 
.
.
Tilbake til Enøkguidens framside[TIL TOPPEN]