DATA FOR BOLIG
Klimasted
Listen inneholder klima for 50 steder i Norge. Hvis stedet der du bor ikke finnes i listen må du velge et sted hvor klimaet er mest mulig likt.
Boligtype
Velg kategorien som passer best. Legg merke til at valgene i linjen under forandrer seg når du velger en annen boligtype her.
Byggeår
Her velger du hvilken bygningsmessig standard boligen har. Hvis bygningen er helt eller delvis rehabilitert er det tidspunktet for rehabiliteringen som gjelder her.

Ventilasjon
Her er det tre valg:
1. Naturlig ventilasjon velges når det bare finnes ventiler
2. Avtrekksventilasjon velges når avtrekksvifter benyttes i noen grad
3. Balansert ventilasjon velges når det er installert ventilasjonsanlegg med mekanisk drevet tilluft og avtrekk (ved beregning forutsettes det at anlegget har varmegjenvinner).

Oppv. gulvareal
Her settes summert gulvareal i alle oppvarmede rom.

BRUKERVANER
Luftevaner
Det er primært luftevaner i den kalde årstiden som er viktig her (pga. varmetap). Luftskiftet her kommer i tillegg til valg av ventilasjon (se over).
Belysningsvaner
Bruk av sparepærer kan også tas med når du velger belysningsvaner.
Gjennomsnittlig innetemperatur
Midlere innetemperatur i fyringssesongen.
Antall personer
Antall beboere i boligen
Dusjer pr dag
Gjennomsnittlig antall dusjer pr dag
Karbad pr uke
Gjennomsnittlig antall karbad i uken

ENERGIPRIS

Energipris
Her legger du inn prisen du må betale pr kWh levert energi. Hvis du bruker andre energikilder enn elektrisitet til oppvarming må du beregne en midlere energipris ut fra fordelingen mellom de enkelte energikildene.
Eksempel på beregning av energipris for andre energikilder:

  Vedfyring:
  - En vedkubbe på en kg har et energipotensiale på 4 kWh
  - En rentbrennende vedovn har en årsvirkningsgrad på 50%
  - Det er ca. 60 kubber i en 80 liters sekk
  - Utsalgspris pr sekk er 60 kr
  - En sekk med ved gir 60 * 4 * 0.5 = 120 kWh
  - Energiprisen blir 60 / 120 = 50 øre/kWh

  Oljefyring:
  - En liter olje har et energipotensiale på 10 kWh
  - Oljefyren har en årsvirkningsgrad på 75%
  - Oljeprisen er kr 3.50
  - En liter olje gir 10 * 0.75 = 7.5 kWh
  - Energiprisen blir 3.5 / 7.5 = 47 øre/kWh

Fastbeløp
Her skal du legge inn det årlige fastbeløpet på energiregningen (den delen som ikke varierer med forbruket).

ENØKTILTAK
Etterisolering tak
Kryss av her for å se hvilken effekt det vil ha å etterisolere på loftet. Dette vil påvirke energibehovet til romoppvarming.
Etterisolering vegg
Kryss av her for å se hvor mye energibehovet til romoppvarming synker hvis veggene etterisoleres.
Etterisolering gulv
Kryss av her for å se hvordan tiltaket etterisolering av gulv påvirker energibruken.
Utskifting vinduer
Kryss av her for å se hvordan det vil slå ut energimessig hvis du skifter til nye vinduer.
Montering av sparedusj
Montering av sparedusjarmaturer vil påvirke energibehovet til vannoppvarming. Her er det viktig å huske på at dette er et svært rimelig tiltak.
Senking av innetemperatur
Kryss av her for å se hvordan en lavere innetemperatur vil påvirke energibehovet i boligen. Når du velger dette tiltaket må du også sette senket temperatur og varighet (se under).
Senket temperatur
Her setter du ønsket temperatur i periodene med senket temperatur.
Varighet temperatursenking
Her velger du hvor mange timer i døgnet temperaturen er senket. Hvis dette varierer må du regne ut et gjennomsnitt for hele året.